Tuesday, 11 March 2014

แก้ปัญหาสระซ้อน ลอย เมื่อพิมพ์ภาษาไทย ใน Photoshop, by EasyCom

          ในการพิมพ์ภาษาไทยในโปรแกรม Adobe Photoshop มักจะพบปัญหาเรื่องการพิมพ์สระ ซึ่งเมื่อพิมพ์ไปแล้วสระจะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ คืออาจจะเป็นลักษณะสระซ้อน หรือสระลอย ไม่อยู่ตรงตำแหน่งที่ต้องการ
เราจะมาเรียนวิธีแก้ปัญหากันค่ะ

วิธีที่ 1  นิยมใช้กันทั่วไป คือ พิมพ์สระแยกต่างหากคนละ Layer  แล้วนำมาวางต่อกัน
วิธีที่ 2  พิมพ์ใน Layer เดียวกัน แล้วเลื่อนสระให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้
       2.1. ลากเมาส์คลุมสระตัวที่อยู่ไม่ตรงตำแหน่ง
             การเลือกคลุมสระ หากไม่สามารถลากคลุมได้ เพราะสระตัวเล็กเกินไป ให้ใช้แป้นพิมพ์ช่วยเลือก โดยทำดังนี้
              คลิกที่สระกะให้เคอร์เซอร์เมาส์กระพริบที่ด้านหลังของสระนั้น 
              แล้วกดแป้นพิมพ์ Shift ค้างไว้ พร้อมกับกดปุ่มลูกศรซ้ายหนึ่งครั้ง
             ในการเลือกสระ หากมีสระซ้อนกัน ต้องระมัดระวัง
              เพราะสระตัวเล็กมาก อาจเลือกโดนสระตัวอื่นมาด้วย แถบสีแสดงการเลือกสระอาจแสดงไม่ชัดเจน

       2.2.กดแป้นพิมพ์ Shift และแป้น Alt ค้างไว้ พร้อมกับใช้แป้นพิมพ์ลูกศร (Arrow) เพื่อเลื่อนสระ ให้ ขึ้น  ลง  ซ้าย  ขวา  ตามทิศทางของลูกศร


No comments:

Post a comment